முஸ்லிம்கள் ரமலான் நோன்பு இருப்பது ஏன்?

நோன்புக் கஞ்சி என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் கட்டளை அல்ல. தென்னிந்திய மக்களின் பழக்கம். சமூக சிந்தனையோடு நோன்பு கஞ்சி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.