நாட்டை உலுக்கிய மகாராஷ்டிர சம்பவம்

உடலில் அதீத வெப்பம் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு ஹீட் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுவதாக மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். இதில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்பவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.