earthquake Mithiran News

நிலநடுக்கம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

3 அடுக்குகளைக் கொண்ட பூமியின் மேலோடு கிரஸ்ட். இது நாம் இருக்கும் பகுதி. அடுத்து மேன்டில், அதையடுத்து திரவநிலை மையப்பகுதியாகும்.